Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te IJsselstein aan de Gerbrandyplein 5 (3404 JJ) staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 61515612 en draagt de naam Jouw Topvorm. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@jouwtopvorm.nl en telefonisch via 0613075917. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2020. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: 

  • • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens 
  • • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 
  • • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Jouw Topvorm rusten 
  • • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van de factuur, voor communicatie met de Opdrachtgever en voor het bijhouden van progressie van de Opdrachtgever in zijn trainings- of behandelingstraject. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn naam, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal 5 jaar opgeslagen, maar de gegevens mogen niet langer bewaard worden indien dit niet meer noodzakelijk is. 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting/intakegesprek en bij tussentijdse metingen tijdens een Personal Training Traject. 

Bij een eerste Mylogenics behandeling of bij een intakegesprek van een Personal Training Traject betreft het de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. 

Bij tussentijdse metingen tijdens een Personal Training Traject worden de volgende gegevens verzameld: lengte, gewicht, lichaamsafmetingen, vetmetingen en progressie foto’s (welke Opdrachtgever zelf heeft gemaakt en verstuurd naar Jouw Topvorm). 

Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande titel ‘Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens’. 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens 

Indien Verantwoordelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven, en kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Cookies 

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Jouw Topvorm. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijke biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de 

persoonsgegevens in te zien middels het indienen door Opdrachtgever van schriftelijke verzoeken ter inzage van de persoonsgegevens. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@jouwtopvorm.nl. 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@jouwtopvorm.nl.