Artikel 1 Definities 

1.Jouw Topvorm is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om Opdrachtgever te helpen intopvorm te komen door middel van verschillende stappen, waaronder begrepenblessurebehandelingen met behulp van de Mylogenics methode, fysieke (kracht)trainingen,Personal Training Trajecten en Personal Training Programma’s welke Opdrachtgeverzelfstandig kan volgen, waarbij Jouw Topvorm gespecialiseerd is op het gebied van PersonalTraining en blessurebehandeling.

2.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijkepersoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/ofrechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger diegebruikt maakt van de Diensten van Jouw Topvorm en Jouw Topvorm de opdracht geeftDiensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekkingtussen Jouw Topvorm en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Jouw Topvormaan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende blessurebehandelingenmet behulp van de Mylogenics methode, fysieke (kracht)trainingen, Personal TrainingTrajecten en Personal Training Programma’s welke Opdrachtgever zelfstandig kan volgen,waarbij Jouw Topvorm gespecialiseerd is op het gebied van Personal Training enblessurebehandeling, alsmede alle andere door Jouw Topvorm ten behoeve vanOpdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van eenopdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek vanOpdrachtgever worden verricht.

5.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Personal Training Traject’ verstaan: eenpersoonlijk trainingstraject waarbij Opdrachtgever wordt begeleid door een zeer ervaren enenthousiaste personal trainer met het behalen van de gestelde doelen.

6.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Personal Training Programma’ verstaan: eenpersoonlijk trainingsprogramma gericht op lichaamstransformatie en/of het verhogen vande belastbaarheid van het lichaam die Opdrachtgever zelfstandig uitvoert.

7.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Websitewww.jouwtopvorm.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1.De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en JouwTopvorm gesloten Overeenkomsten waarbij Jouw Topvorm Diensten aanbiedt.

2.Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk enschriftelijk met Jouw Topvorm overeengekomen.

3.De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachtenvan Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst 

1.Alle aanbiedingen op de Website (www.jouwtopvorm.nl) zijn geheel vrijblijvend, tenzijuitdrukkelijk anders aangegeven.

2.De Opdrachtgever kan contact opnemen met Jouw Topvorm via de Website(www.jouwtopvorm.nl), e-mail (info@jouwtopvorm.nl) of telefoon (06-13075917) voor een

van de aangeboden Diensten. Jouw Topvorm zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en zal aan de hand daarvan een overeenkomst opstellen. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van beide partijen. 

3. Als Jouw Topvorm een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Jouw Topvorm kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Jouw Topvorm zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2. Jouw Topvorm heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Bij het inschakelen van derden zal Jouw Topvorm de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Jouw Topvorm worden doorbelast aan Opdrachtgever. 

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jouw Topvorm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jouw Topvorm worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jouw Topvorm zijn verstrekt, heeft Jouw Topvorm het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Jouw Topvorm zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Jouw Topvorm hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Jouw Topvorm dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Jouw Topvorm en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de betaling worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Jouw Topvorm op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Jouw Topvorm en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Jouw Topvorm is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Jouw Topvorm goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is Jouw Topvorm bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Jouw Topvorm gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

1. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon (particulier) is en de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft Opdrachtgever gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren. 

2. Annulering kan niet meer geschieden indien de Diensten reeds zijn aangevangen. 

3. Annulering van een individuele training of behandeling binnen de Overeenkomst na een opdrachtbevestiging door Opdrachtgever is mogelijk, mits de annulering van de Overeenkomst uiterlijk 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de training of behandeling aan Jouw Topvorm wordt medegedeeld. 

4. Bij een annulering door Opdrachtgever van een individuele training of behandeling binnen de Overeenkomst binnen 24 uur (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de training of behandeling, zal Jouw Topvorm de totale kosten van de training of behandeling aan Opdrachtgever doorberekenen. 

5. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Jouw Topvorm. 

6. Indien Opdrachtgever zonder tijdige afmelding niet verschijnt op de tussen Opdrachtgever en Jouw Topvorm overeengekomen training of behandeling, is Jouw Topvorm gerechtigd alle gemaakte kosten jegens Opdrachtgever in rekening te brengen. Er is sprake van een tijdige afmelding indien Opdrachtgever zich 24 (zegge: vierentwintig) uur van tevoren met uitdrukkelijke mededeling aan Jouw Topvorm heeft afgemeld. De afmelding dient door Jouw Topvorm te worden bevestigd, waarna Jouw Topvorm en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg een nieuwe datum voor de training of behandeling overeen dienen te komen. 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

1.Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.Jouw Topvorm heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave teherstellen.

3.Betaling geschiedt via (digitale) facturatie. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangstmiddels bankoverschrijving of via iDeal te zijn voldaan, tenzij een andere termijn isovereengekomen.

4.Jouw Topvorm biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om in termijnen te betalen, indienJouw Topvorm en Opdrachtgever dit schriftelijk en uitdrukkelijk met elkaar zijnovereengekomen. De betaling in termijnen door Opdrachtgever dient uitdrukkelijk teworden bevestigd door Jouw Topvorm.

5.De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrektebetaalgegevens onverwijld aan Jouw Topvorm mede te delen.

6.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deOpdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling isvereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over hetopeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuimis tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.Indien Jouw Topvorm besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast deverschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle inredelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Devergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteldconform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijkeincassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1.De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatievegegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. JouwTopvorm is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerdebestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeftverstrekt.

2.Jouw Topvorm is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakeldederden. Door gebruik te maken van de Diensten van Jouw Topvorm, verleent deOpdrachtgever de bevoegdheid aan Jouw Topvorm om, als een door Jouw Topvormingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperkingmede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

3.Jouw Topvorm is niet aansprakelijk voor enige letselschade bij Opdrachtgever welkeopgelopen is bij een Mylogenics behandeling, tijdens een Personal Training of tijdens hetvolgen van een Personal Training Programma.

4.Jouw Topvorm kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enigdoor of voor de Opdrachtgever gesteld doel.

5.Jouw Topvorm is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitendbegrepen gevolgschade.

6.Jouw Topvorm is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

7.Jouw Topvorm is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht alsbedoeld in artikel 10.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Jouw Topvorm voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

9. Indien Jouw Topvorm aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Jouw Topvorm met betrekking tot haar Diensten. 

10. De aansprakelijkheid van Jouw Topvorm is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Jouw Topvorm niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jouw Topvorm. 

12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 10 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Jouw Topvorm, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Jouw Topvorm zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Jouw Topvorm, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Jouw Topvorm overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Jouw Topvorm heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Jouw Topvorm kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

1. Jouw Topvorm behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Jouw Topvorm van gegevens. Opdrachtgever zal Jouw Topvorm vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, 

gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 13 Klachtenregeling 

1.Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aaninfo@jouwtopvorm.nl of telefonisch te melden via 06-13075917.

Artikel 14 Identiteit van Jouw Topvorm 

1.Jouw Topvorm is bij de KvK geregistreerd onder nummer 61515612 en draagt btw-identificatienummer NL001554493B43. Jouw Topvorm is gevestigd aan Gerbrandyplein 5(3404 JJ) te IJsselstein.

2.Jouw Topvorm is per e-mail te bereiken via info@jouwtopvorm.nl of middels de Websitewww.jouwtopvorm.nl en telefonisch op 06-13075917.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.Op de rechtsverhouding tussen Jouw Topvorm en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.2.Alle geschillen die tussen Jouw Topvorm en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.